SHBS
Công ty Cổ phần Chứng khoán SHB
Bảng giao dịch trực tuyến - HNX
Ngày:    -  
   (   )
HNX-INDEX :       GD :       KL :       GT :       Số CK Tăng / Giảm :            
Mã CK TC Trần Sàn Dư mua Khớp lệnh Dư bán KLTH NN Mua NN Bán Giá
Giá 3 KL 3 Giá 2 KL 2 Giá 1 KL 1 Giá +/- Giá KL Giá 1 KL 1 Giá 2 KL 2 Giá 3 KL 3 CN TN TB

► Lựa chọn mã chứng khoán thể hiện
                                       
Bỏ chọn tất cả Hiển thị các mã không được chọn
Hình thức Bước cuộn Tốc độ cuộn
Hiện thị thông tin cổ phiếu khi di chuột
► Giao dịch nhà đầu tư nước ngoài tại Sở Giao dịch HNX
Mã CK Mua Bán Công ty phát hành
SL Giá trị SL Giá trị
Số lượng cổ phiếu x 100CP. Giá trị giao dịch x 1000VNĐ
 Lịch sử khớp lệnh